Coach - Mentor - Grupputveckling

Coach

 

Vill du eller en grupp ha stöd i egen utveckling, 
se möjligheter eller lösa problem?

Coachning är en etablerad metodik, som följer en fastställd procedur och som innebär ett förhållningssätt som fungerar för individer och/eller grupper oavsett verksamhet.


Coachning innebär att en coach hjälper en annan person/grupp att uppfylla mål genom att hjälpa till med att sätta upp mål, uppmuntra och ställa frågor.

Förhållningssättet/metodiken är aktiv, positiv, framåtblickande och tar fasta på möjligheter.


Coachen hjälper andra att hjälpa sig själva, hitta sina drivkrafter, definiera önskade resultat så att de hittar och kan använda sin egen potential. Coachen uttrycker inte sina egna åsikter eller idéer utan metodiken bygger på att coachen hjälper en annan person att själv hitta sina egna svar med hjälp av coachens frågor. 

Jag erbjuder coachning både till enskilda personer och till grupper. Som Internationell Certifierad Coach omfattas jag av ICC standards samt begreppet sekretess, som är ett etiskt förhållningssätt.Låter det intressant? Välkommen att kontakta mig på: Ulrika@Ringeborn.se

Mentor

 

Behöver du bolla idéer, diskutera din situation eller få råd?

Mentorskap innebär att en mentor bidrar till en adepts personliga utveckling på olika sätt.

Mentorns livserfarenhet utgör grunden för mentorskapet som kan utformas på olika sätt beroende på situation och behov.


Mentorns roll utformas också inför mentorskapet i gemensam diskussion med adepten med utgångspunkt i situation, behov och resultat.


För ett mentorskap är ömsesidigt förtroende och tillit viktiga komponenter. Mentorn delger adepten sina erfarenheter, synpunkter och råd samt svarar på adeptens frågor. Genom att svara på mentorns frågor och diskutera gemensamt kan adepten utvecklas som individ.


Ett samarbete med en mentor ger positiva effekter både för det personliga livet och i yrkeslivet.

Jag erbjuder mentorskap både avseende yrkesliv och privatliv. Som Internationell Certifierad Coach omfattas jag av ICC standards samt begreppet sekretess, som är ett etiskt förhållningssätt.

Låter det intressant? Välkommen att kontakta mig på: Ulrika@Ringeborn.se

Grupputveckling

 

Vill gruppen fungera bättre, få insikt i olika grupprocesser eller förstå medlemmarna bättre?

En grupp består av individer som har något gemensamt, som samverkar och som har bestämda relationer till varandra. Gruppmedlemmar har olika roller, där rollerna innebär förväntade beteenden.

 

Grupputveckling innebär att på olika sätt utveckla en grupp när det gäller hur den fungerar. Utvecklingen innebär också kompetensökning för samtliga gruppmedlemmar vilket ger en gemensam grund. Grupputvecklingen kan utgå från en problemsituation eller från ett behov av vidareutveckling.


Innehåll och omfattning för grupputveckling bestäms utifrån var gruppen befinner sig och vilka behov gruppen har. Exempel på områden kan vara motivation, effektivitet, faktorer för att underlätta positivt klimat och samarbete.


Andra exempel på områden som grupputvecklingstillfällen kan behandla är:


  • Uppnå ökat självförtroende och insikt – självkännedom
  • Urskilja olika faser i en grupps utveckling
  • Förstå behovet av olika ledarstilar, ledarskap – beslutsfattning
  • Kunna kommunicera direkt och klart – möjligheter med olika språk
  • Kunna ta och ge effektiv feedback
  • Få erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell
  • Kunna se och hantera konflikter
  • Öka insikten om den egna personligheten – värderingar


Jag erbjuder grupputveckling både som längre utvecklingsprogram eller som kortare insatser, t ex som inspiration/föreläsning vid seminarier, avdelningskonferenser, mm. Som Internationell Certifierad Coach omfattas jag av ICC standards samt begreppet sekretess, som är ett etiskt förhållningssätt.

Låter det intressant? Välkommen att kontakta mig på: Ulrika@Ringeborn.se


Jag erbjuder grupputveckling både som längre utvecklings-program eller som kortare insatser, t ex som inspiration/
föreläsning vid seminarier, avdelningskonferenser, mm.


Som Internationell Certifierad Coach omfattas jag av ICC standards samt begreppet sekretess, som är ett etiskt förhållningssätt.


Copyright Ringeborn.se © All Rights Reserved 2022